SAVET STRUČNJAKA

Da li je moguće raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju?

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti Ugovor o doživotnom izdržavanju, ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja

Pravnici često u šali kažu da je lakše razvesti bračni par, nego raskinuti Ugovor o doživotnom izdržavanju.

Treba razlikovati razloge za poništavanje i raskidanje Ugovora o doživotnom izdržavanju

PONIŠTAVANJE UGOVORA

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti Ugovor o doživotnom izdržavanju, ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja. Ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. To znači da prvo treba otići na lekarski pregled pa potpisati Ugovor, jer je davalac usluga možda imao neke podatke o Vašem zdravstvenon stanju.

Zakonski naslednici mogu poništaj Ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za Ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana primaočeve smrti. Rok od jedne godine ne može početi da teče pre primaočeve smrti.

Aleatornost Ugovora o doživotnom izdržavanju ne procenjuje se samo prema vremenskom razmaku između zaključenja Ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja, već prema svim okolnostima konkretnog slučaja. Razlog tome je što davalac izdržavanja, najčešće i do zaključenja Ugovora, dosta pomaže osobi sa kojom potpisuje Ugovor, a to može biti od značaja za procenu ništavosti Ugovora.

Recimo, ništavan je Ugovor u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ali samo u slučaju da prethodno za Ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

RASKID UGOVORA

U okviru razloga za raskid, takođe, treba razlikovati razloge koji su propisani opštim propisima (kao što je neispunjenje ugovornih obaveza) i onih koji su posebno navedeni Zakonom o nasleđivanju.

Delimično neizvršenje obaveza iz Ugovora o doživotnom izdržavanju mora biti takvog intenziteta da se svrha zbog koje je Ugovor zaključen više ne ostvaruje.

Takođe, okolnost da davalac izdržavanja nije izvršio obaveze iz Ugovora o doživotnom izdržavanju koje se tiču sahrane i izdavanja podušja primaocu izdržavanja isto predstavlja osnovan razlog za raskid Ugovora.

Period bolesti primaoca izdržavanja je veoma važan sa stanovišta značaja izvršenja obaveza iz Ugovora o doživotnom izdržavanju, posebno saznanje kada je bolest prethodila njegovoj smrti. Upravo je tada primaocu izdržavanja bilo potrebno potpuno angažovanje davaoca izdržavanja, u skladu sa obavezama predviđenim Ugovorom. Ukoliko je, dakle, u tom periodu izostalo ispunjenje obaveza od strane davaoca izdržavanja, ne radi se o neispunjenju neznatnog dela obaveze, ma koliko dugo i kvalitetno davalac izdržavanja do tada ispunjavao svoje ugovorene obaveze.

Međutim, raskid Ugovora može da traži i primalac, čak i u slučajevima kada osoba koja brine i pruža usluge ispunjava uredno svoje ugovorne obaveze, jer sud ne može da ga primora da protivno svojoj volji i osećanjima ostane u ovakvom odnosu.

Kada sud izrekne raskid, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge — jer, ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu. Pružaocima usluga se savetuje da sakupljaju račune kojima će dokazati da brinu o starijoj osobi.

Prilikom odlučivanja o visini naknade davaocu izdržavanja, sud će imati u vidu da li su ugovornici živeli zajedno u domaćinstvu primaoca, što je olakšavajuća okolnost. Ukoliko je primalac pomoći dobijao samo usluge koje se ne mogu materijalno izraziti, vrednost se može obračunati na osnovu cene takvih usluga na tržištu.

Raskid Ugovora zbog promenjenih okolnosti je čest, jer se posle zaključenja Ugovora okolnosti mogu toliko promeniti, pa sud može odnose iznova da uredi ili raskine. Sud može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu rentu, ukoliko se saglase ugovornice.

NASLEDNICI NE MOGU RASKINUTI UGOVOR

Treba imati na umu da nisu ispunjeni uslovi za raskid Ugovora o doživotnom izdržavanju po tužbi naslednika primaoca izdržavanja podnetoj nakon njegove smrti protiv davaoca izdržavanja, čak ako i misle da je živeo bez dovoljno sredstava za život. Naslednik mora da ima dokaze da je primalac izržavanja tokom života tražio raskid Ugovora, isticao zahtev za veća davanja od pruženih, izražavao nezadovoljstvo zbog načina na koji se izdržavanje daje, itd.

ŠTA KAD UMRE ONAJ KOJI JE POTPISAO UGOVOR?

Posle smrti davaoca izdržavanja, njegove obaveze prelaze na bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe.

Međutim, ako oni ne pristanu na produženje Ugovora o doživotnom izdržavanju, Ugovor se raskida a oni ne mogu da zahtevaju naknadu za ranije dato izdržavanje. Ukoliko, pak, bračni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, mogu da zahtevaju naknadu od osobe koja je primala izdržavanje.

Sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni, ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja, ali i onih koji su bili ovlašćeni na produženje Ugovora.

Ostavite komentar